Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Детска кухня за деца в риск осигурява общината

Община Кюстендил подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за осигуряване на дейностите по изпълнение на проект „Детска кухня”, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Проекта се изпълнява в партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Кюстендил.

В рамките на проекта ще се предоставят ваучери за детска кухня, за деца от 10 месеца до 3 години, на които се приготвя обедно хранене, включващо супа, основно ястие и десерт.

Община Кюстендил ще осигури хранене за 500 деца от целевата групата, като посоченият брой е индикативен, поради определената възрастова граница, в която да се включат нови случай и/или да отпаднат, поради навършване на тригодишна възраст на децата.

Основна целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  • семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

В обхвата на подпомагането попадат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки жертви на насилие, деца настанени в приемни семейства, семейства потребители на социални услуги.

Нуждаещите се лица се идентифицират от органите за социално подпомагане, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите “Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници.

За всеки конкретен случай се извършва индивидуална преценка, като освен доходният тест следва да се оцени и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

Единичната стойност на ваучера за детска кухня, която включва единствено средно претеглена стойност на разходите за продуктите, влагани в приготвянето на тристепенно меню за обяд (супа, основно ястие и десерт) е определена в размер на 1,78 лв.

По операцията за децата от целевата група ще се осигури храна за обяд в идентично количество и асортимент, предоставян на останалите деца.

Храната ще се предлага по предварително изготвени седмични менютата, разработени с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене.

Освен осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, по процедурата се предвижда и допълваща и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Осигуряването на храна от детската кухня за децата от целевата група е свързващ елемент за насочване към реализираните на местно ниво на комплексни мерки за подкрепа и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, а там където е възможно и насочване за намиране на работа като средство за преодоляване на бедността и зависимостта от системата за социално подпомагане.

В допълнение, подкрепата насочена към целевите групи може да се изразява и в целенасочени индивидуални и/или групови консултации и беседи, относно особеностите на храненето в отделните етапи на детството, как може да се подобри храненето на децата от уязвимите групи във възрастта от 0 до 3 години, и защо това е важно за нормалното развитие и ранната социализация на децата.

Подпомагането ще бъде свързващ елемент за насочване към реализираните на местно ниво комплексни мерки за подкрепа и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, а там където е възможно – и насочване към услуги за намиране на работа като средство за преодоляване на бедността и зависимостта от системата за социално подпомагане.

Изискване по процедурата е обхванатите деца да не получават хранене по друг ред, което ще се проследява по време на нейното изпълнение. 

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button