Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

Готвят драстично поскъпване на водата в Кюстендил

Драстично поскъпване на водата за битово-питейни нужди се предвижда в плана на водния оператор за Кюстендил. Официалната информация на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) сочи, че в специализирания си състав “ВиК“ е проведено открито заседание и обществено обсъждане на заявлението на  “Кюстендилска вода“ ЕООД за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026 г.

В официалната информация се посочва:

Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът на решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на дружеството Марио Пешев.

В бизнес плана на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите за 2023 г. /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ да се увеличи от 2,016 лв./м3 с ДДС до 3,654 лв./м3 с ДДС. Тази цена  е значително по-ниска от нивото на социална поносимост за областта – 5,616 лв./м3 с ДДС.  Целта на увеличението е да се подобри качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 г., което може да бъде постигнато с реализиране на необходимите приходи.

Една от основните причини за по-високите цени са значително нарасналите разходи за материали и външни услуги през 2021-2022 г., сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е планираният ежегоден ръст на работните заплати с 15%, който е в съответствие с подписаното споразумение между НБС “Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и “Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През регулаторния период “Кюстендилска вода“ ЕООД  ще реализира инвестиционна програма в размер над 3,294 млн. лв., от които 2,614 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения.  Предложените инвестиции са значително по-високи от задължителните по договора с Асоциацията по ВиК – Кюстендил в размер на 2,528 млн. лв., след приспадане на предвидените инвестиции за община Дупница за периода 2022-2023 г.  Дружеството се ангажира да запази високото качество на питейните води, като до 2026 г. постигне съответствие от 99,59 % за големите зони на водоснабдяване и 98,54% – за малките зони.

В съответствие със законовите изисквания до средата на 2021 г. “Kюстендилска вода“ ЕООД депозира в КЕВР заявления за бизнес план и цени, в които бяха извършени редица корекции след направените от КЕВР препоръки. ВиК операторът няма одобрен бизнес план за изминалия регулаторен период 2017-2021 г., тъй като след подписаното на 04.12.2018 г. допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК – Кюстендил не е представил в Комисията изменение на бизнес плана. Допълнителното споразумение е предвиждало от 01.01.2020 г. дружеството да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница, но това не е изпълнено. На 17.09.2020 г. е подписан нов анекс към договора с Асоциация по ВиК – Кюстендил, с което е определена нова дата – 01.01.2021 г., която също не е спазена. На 25.04.2023 г. общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил е взело решение от 1.01. 2024 г. “Кюстендилска вода“ ЕООД да започне експлоатацията на ВиК съоръженията на територията на община Дупница и да предоставя ВиК услуги  на населението. Не е прието решение община Дупница да напусне АВиК-Кюстендил и тя остава нейн член.

На заседанието си на 25.04.2023 г. Общото събрание на Асоциацията по ВиК не е приело решение по финалния проект на бизнес плана.

Съгласно изискването на нормативната уредба, когато в изискуемия 30-дневен срок асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели решение по бизнес плана на даден ВиК оператор, се счита, че този план е приет без възражения и няма пречки Комисията да започне неговото обсъждане.

На откритото заседание представителят на “Кюстендилска вода“ ЕООД заяви, че в продължение на 8 години дружеството е работило без бизнес план и цените на услугите не са променяни от 2013 г. Той изрази съгласието си с изводите в доклада на работната група и подчерта, че сегашното тежко финансово състояние ще се подобри и дейността ще се нормализира.

За участие в общественото обсъждане Комисията изпрати покани до  всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. От поканените участваха представители на Омбудсмана, на Националният браншови синдикат – КНСБ и представители на ръководството на Община Кюстендил.

Според  Омбудсмана  рязкото повишаване на цените е неприемливо, тъй като предоставяните услуги са с ниско качество. Институцията е на мнение, че е нарушена икономическата обоснованост на цените, тъй като не са отчетени предоставените компенсации за електроенергия. Браншовият синдикат към КНСБ подкрепи изцяло предложения бизнес план, който отчита заложения 15% ръст на работните заплати. Представителите на община  Кюстендил изтъкнаха, че не подкрепят увеличението на цените. Според тях в бизнес плана няма оценка на състоянието на мрежата и на други показатели, което не позволява реално планиране.

В отговор на коментарите представителят на  “Кюстендилска вода“ ЕООД заяви, че дружеството полага усилия да подобри влошеното състояние на ВиК мрежата, която е с обща дължина 1400 км. Близо една трета от нея са довеждащи етернитови водопроводи и се планират ремонти в най-аварийните участъци.

Директорът на дирекция “ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група,  даде обстойни отговори по поставените на обсъждането въпроси. Във връзка с искането на Омбудсмана за спиране разглеждането на бизнес плана и връщането му на Асоциация ВиК – Кюстендил за продължаване на производството, той беше категоричен, че Комисията не е информирана за подобно решение от Асоциацията по ВиК и тя не е насрочила заседание по този въпрос. Опровергани бяха твърдения, че в бизнес плана липсва анализ на технико-икономическото състояние на дружеството. Такъв анализ е наличен в плана и той е изготвен съгласно дадените указания и изисквания, заяви д-р Касчиев. Уточнено беше също, че в бизнес плановете и цените Комисията отчита само направените от дружествата разходи, но не и външно финансиране, получавано за изграждане на ВиК мрежите. Относно влиянието на компенсациите за електроенергия върху цените на услугите той информира, че компенсациите през 2021 г. са отчетени от регулатора при изменението на цените за 2023 г. а компенсациите през 2022 г. ще бъдат отразени в изменението на цените за 2024 г. чрез коефициента Qр.

Съгласно нормативните изисквания, в 14-дневен срок, участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на “Кюстендилска вода“ ЕООД  на заседание на 30 май тази година.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button